ایران با وجود تنش با غرب در دسترس تر می شود

با وجود هشدارهای متعدد سفر و محکومیت های دوره ای توسط دولت های غربی، ایران همچنان به جذب ماجراجویان ادامه می دهد. نیکی روز پنجشنبه نوشت بازدیدکنندگان بین المللی، از جمله علاقه مندان به امپراتوری باستانی ایران

Latest from فارسی