Lista împăraților dinastiei Ming

Lista împăraților dinastiei Ming


NumeNume de nașereDată naștere și decesDomnie
Hongwu
洪武
Zhū Yuánzhāng
朱元璋
21 octombrie 1328 – 24 iunie 139823 ianuarie 1368 – 24 iunie 1398
Jianwen
建文
Zhū Yǔnwén
朱允炆
5 decembrie 1377 – 13 iulie 140230 iunie 1398 – 13 iulie 1402
Yongle
永乐
Zhū Dì
朱棣
2 mai 1360 – 12 august 142417 iulie 1402 – 12 august 1424
Hongxi
洪熙
Zhū Gāochì
朱高炽
16 august 1378 – 29 mai 14257 septembrie 1424 – 29 mai 1425
Xuande
宣德
Zhū Zhānjī
朱瞻基
16 martie 1399 – 31 ianuarie 143527 iunie 1425 – 31 ianuarie 1435
Yingzong
英宗
Zhū Qízhèn
朱祁镇
29 noiembrie 1427 – 23 februarie 14647 februarie 1435 – 1 septembrie 1449

11 februarie 1457 – 23 februarie 1464
Jingtai
景泰
Zhū Qíyù
朱祁钰
21 septembrie 1428 –
14 martie 1457
22 septembrie 1449 – 14 martie 1457
Chénghuà
成化
Zhū Jiànshēn
朱见深
9 decembrie 1447 – 9 septembrie 148728 februarie 1464 – 9 septembrie 1487
Hóngzhì
弘治
Zhū Yòuchēng
朱祐樘
30 iulie 1470 – 9 iunie 150522 septembrie 1487 – 8 iunie 1505
Zhèngdé
正德
Zhū Hòuzhào
朱厚㷖
27 octombrie 1491 – 20 aprilie 152119 iunie 1505 – 20 aprilie 1521
Jiājìng
嘉靖
Zhū Hòucōng
朱厚熜
16 septembrie 1507 – 23 ianuarie 156727 mai 1521 – 23 ianuarie 1567
Lóngqìng
隆庆
Zhū Zǎijì
朱载坖
4 martie 1537 – 5 iulie 15724 februarie 1567 – 5 iulie 1572
Wànlì
万历
Zhū Yìjūn
朱翊钧
4 septembrie 1563 – 18 august 162019 iulie 1572 – 18 august 1620
Tàichāng
泰昌
Zhū Chángluò
朱常洛
28 august 1582 – 26 septembrie 162028 august – 26 septembrie 1620
Tiānqǐ
天启
Zhū Yóujiào
朱由校
23 decembrie 1605 – 30 septembrie 16271 octombrie 1620 – 30 septembrie 1627
Chóngzhēn
崇祯
Zhū Yóujiǎn
朱由检
6 februarie 1611 – 25 aprilie 16442 octombrie 1627 – 25 aprilie 1644
Împăratul Hongwu, fondatorul dinastiei Ming