خواندن

2024-02-12

| chandan | citi (a) | verb |

این موضوع را کجا خواندی؟
Unde ai citit asta?

من تمام بعد از ظهر آن کتاب را داشتم می خواندم.
Am citit cartea aia toată după-amiaza.

خوب، سند را شما می خوانی، خوب؟
Bun, tu citești documentul, bine?

Rădăcină trecutخواند
Participiu trecutخوانده
Rădăcină prezentخوان
Participiu prezent
گذشته‌ی مطلق
Trecut – Perfectiv (aorist)
منخواندم
توخواندی
او/آنخواند
ماخواندیم
شماخواندید
ایشان/آنهاخواندند
گذشته‌ی پایا
Trecut Imperfectiv
منمی خواندم
تومی خواندی
او/آنمی خواند
مامی خواندیم
شمامی خواندید
ایشان/آنهامی خواندند
Trecut – Perfectul simplu
منخوانده ام
توخوانده ی
او/آنخوانده است
ماخوانده ایم
شماخوانده اید
ایشان/آنهاخوانده اند
Trecut Continuu
گذشته‌ی استمراری
منداشتم می خواندم
توداشتی می خواندی
او/آنداشت می خواند
ماداشتیم می خواندیم
شماداشتید می خواندید
ایشان/آنهاداشتند می خواندند
گذشته‌ی پیشین
Trecut precedent (Pluperfect)
منخوانده بودم
توخحانده بودی
او/آنخوانده بود
ماخوانده بودیم
شماخوانده بودید
ایشان/آنهاخوانده بودند
حال مطلق
Prezent
منخوانم
توخوانی
او/آنخواند
ماخوانیم
شماخوانید
ایشان/آنهاخوانند
Prezent simplu (imperfect)
منمی خوانم
تومی خوانی
او/آنمی خواند
مامی خوانیم
شمامی خوانید
ایشان/آنهامی خوانند
Prezentul continuu
مندارم می خوانم
توداری می خوانی
او/آندارد می خواند
ماداریم می خوانیم
شمادارید می خوانید
ایشان/آنهادارند می خواند
آینده‌ی مطلق
Viitor
منخواهم خواند
توخواهی خواند
او/آنخواهد خواند
ماخواهیم خواند
شماخواهید خواند
ایشان/آنهاخواهند خواند
Subjonctivul trecut
منخوانده باشم
توخوانده باشی
او/آنخوانده باشد
ماخوانده باشیم
شماخوانده باشید
ایشان/آنهاخوانده باشند
Subjonctivul prezent
منبخوانم
توبخوانی
او/آنبخواند
مابخوانیم
شمابخوانید
ایشان/آنهابخوانند
Imperativ
من
توبخوان
او/آن
ما
شمابخوانید
ایشان/آنها

Buy Me a Coffee

Arhivă știri

Mergi la Sus